gylyk gy‧lyk

 1. Durmuşda özüňi alyp baryş, häsiýet, reje.

  • Onuň ýeke geplilik, edäýmek gylygy hem bardy. («Kolhoz günleri»)

  • Onuň içki gylygy hem birneme üýtgäpdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Gurt özüniň hemişeki gylygyna göre hiç bir gürrüňini nakylsyz ýa-da mysalsyz aýtmaýardy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Men sen geleliň bäri saňa syn edýän weli, seniň obadaky gylyklaryň hälem dowam edýär. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Göçme manyda Howanyň, tebigatyň üýtgeýiş prosesi.

  • Howanyň gylygynyň geň däldigini aňdym. («Kolhoz günleri»)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gylyk - gylygy.

gylygy geň dällik

Niýeti gowy dällik, päli erbetlik.

 • Pälwanyň gylygynyn geň däldigini bildi. (A. Durdyýew, Saýlanan zserler)

 • Gara dere batyp gelen Sadap baý onuň gylygynyň geň däldigini görüp, oňa ýapyşdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • gylyga
 • gylygy
 • gylygym
 • gylygymyza
 • gylygyn
 • gylygyna
 • gylygynda
 • gylygyndaky
 • gylygyndan
 • gylygyny
 • gylygynyň
 • gylygyň
 • gylygyňa
 • gylygyňdyr
 • gylygyňyzy
 • gylykda
 • gylykdaky
 • gylykdan
 • gylykdyr
 • gylyklar
 • gylyklaram
 • gylyklardan
 • gylyklary
 • gylyklaryna
 • gylyklaryndan
 • gylyklaryny
 • gylyklarynyň
 • gylyklaryň
 • gylykly
 • gylyklylary
 • gylyklylygy
 • gylyklylyk
 • gylykmydyr
 • gylyksyz