gylyk

 1. Durmuşda özüňi alyp baryş, häsiýet, reje.

  • Onuň ýeke geplilik, edäýmek gylygy hem bardy. («Kolhoz Günleri»)

  • Onuň içki gylygy hem birneme üýtgäpdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Gurt özüniň hemişeki gylygyna göre hiç bir gürrüňini nakylsyz ýa-da mysalsyz aýtmaýardy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Men sen geleliň bäri saňa syn edýän weli, seniň obadaky gylyklaryň hälem dowam edýär. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Göçme manyda Howanyň, tebigatyň üýtgeýiş prosesi.

  • Howanyň gylygynyň geň däldigini aňdym. («Kolhoz Günleri»)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gylyk - gylygy.

gylygy geň dällik

Niýeti gowy dällik, päli erbetlik.

 • Pälwanyň gylygynyn geň däldigini bildi. (A. Durdyýew, Saýlanan zserler)

 • Gara dere batyp gelen Sadap baý onuň gylygynyň geň däldigini görüp, oňa ýapyşdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)