gylawly sypat

Güýçli islegi bar bolan, bir zady edesi gelýän, höwesjeň.

  • Sen gylawly ýigit ekeniň, aýagyň düşdi. («Görogly» eposy)

  • Söweş meýdanynda bary gylawly, gollary naýzaly, gülgün ýalawly. («Görogly» eposy)


Duş gelýän formalary
  • gylawlyja
  • gylawlylyk