gyl

Adamynyň we süýtemdirijileriň bedeninde bolýan inçejik tüý.

  • Artygyň murty towlama gelipdir, ýalaňaç eňegine bolsa iýmeşik gara gyllar örüpdir. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Onuň kakasynyň çişen, yslanan göwresi, pakgaran ýüzünde dürterişip galan gyllary mäzleşik gözleriň öňünde oýnady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

arasyndan gyl geçmez dost

seret dost

  • Aman poşy bilen Sähediň we olaryň maşgalalarynyň arasyndan gyl geçmez dostluklary şeýledi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

gyl üstünde durmak

Gulluk meselesinde we ş. m. işden çykaryljak-çykaryljak ýagdaýynda bolmak.

  • Çopanyň öz jany-da gyl üstünde durýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

gyl ýuwdan ýaly bolmak

Edýän tamaňdan kesilmek, düýbünden tamaň çykmazlyk, bir zatdan umyt, tama etmezlik.

  • Menden saňa bulut ýakyn, -- diýip, Myrat çürt-kesik aýdandan soň, Taýlak Hyzzynyň tamasy gyl ýuwdan ýaly boldy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

gyly gyrylmadyk

Heniz geýilmedik, örän täze, heniz ulanylmadyk.

  • Aýnanyň gyly gyrylmadyk, buzgunç ysly keteni köýnegi şowurdady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)