gyl gyl at

Adamynyň we süýtemdirijileriň bedeninde bolýan inçejik tüý.

 • Artygyň murty towlama gelipdir, ýalaňaç eňegine bolsa iýmeşik gara gyllar örüpdir. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Onuň kakasynyň çişen, yslanan göwresi, pakgaran ýüzünde dürterişip galan gyllary mäzleşik gözleriň öňünde oýnady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

arasyndan gyl geçmez dost

seret dost

 • Aman poşy bilen Sähediň we olaryň maşgalalarynyň arasyndan gyl geçmez dostluklary şeýledi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

gyl üstünde durmak

Gulluk meselesinde we ş. m. işden çykaryljak-çykaryljak ýagdaýynda bolmak.

 • Çopanyň öz jany-da gyl üstünde durýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

gyl ýuwdan ýaly bolmak

Edýän tamaňdan kesilmek, düýbünden tamaň çykmazlyk, bir zatdan umyt, tama etmezlik.

 • Menden saňa bulut ýakyn, -- diýip, Myrat çürt-kesik aýdandan soň, Taýlak Hyzzynyň tamasy gyl ýuwdan ýaly boldy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

gyly gyrylmadyk

Heniz geýilmedik, örän täze, heniz ulanylmadyk.

 • Aýnanyň gyly gyrylmadyk, buzgunç ysly keteni köýnegi şowurdady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • gyla
 • gylam
 • gyldan
 • gyllar
 • gyllardan
 • gyllary
 • gyllaryndan
 • gyllaryny
 • gyllaryň
 • gylly
 • gyllygy
 • gyllygyny
 • gyllygyň
 • gyllyk
 • gyly
 • gylym
 • gylymam
 • gylymda
 • gylyn
 • gylyna
 • gylynam
 • gylyndan
 • gylyny
 • gylynyň
 • gylyň
 • gylça