gyýylmak işlik

Ýiti zat bilen kesilmek, dilinmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem gyýylmak - gyýlar, gyýlypdyr.

göwün gyýylmak

seret göwün

 • Indi gyýylmaly däldir göwünler. (R. Seýidow, Bagtlylar)


Duş gelýän formalary
 • gyýlan
 • gyýlanda
 • gyýlandan
 • gyýlandygyny
 • gyýlansoň
 • gyýlanyna
 • gyýlanyny
 • gyýlyp
 • gyýlypdyr
 • gyýyldy
 • gyýyldym
 • gyýyljak
 • gyýyljaklaryny
 • gyýylma
 • gyýylmadygyna
 • gyýylmagy
 • gyýylmak
 • gyýylmakdan
 • gyýylmaly
 • gyýylmalydyr
 • gyýylman
 • gyýylmanam
 • gyýylmandyr
 • gyýylmasyn
 • gyýylmaz
 • gyýylmazdan
 • gyýylmazdym
 • gyýylmazyndan
 • gyýylmaýan
 • gyýylmaň
 • gyýylsyn
 • gyýylýan
 • gyýylýanam
 • gyýylýandyr
 • gyýylýar
 • gyýylýarsyň
 • gyýylýaryn