gyýalamak işlik

Aralygy gysgaltmak maksady bilen gönülemek.

  • Bular obadan çykyp, demir ýoluň köprüsine baka gyýalap gitdiler. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Ol özüne salgy berlen ýere baka dogry ýoldan gitmen, näme üçin hem bolsa gyýalap, üzümçilige urup gitdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Ýeliň ugruna gyýalasana! -- diýip gygyrýanlygy eşidilýärdi. (L. N. Tolstoý, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • gyýalamak
  • gyýalap
  • gyýalasana