gutarnykly

Belli bir netije berer ýaly, başly- aýakly, düýpli.

  • Eposyň hemme nusgalaryny öwrenip, gutarnykly umumy bir tekstini işlemeli. («Görogly» eposy)

  • Aňyrsy bäş-on günüň içinde siziň dawaly meseläňizi gutarnykly çözeris. (B. Pürliýew, Ikinji gün)