gurtlamak işlik

[gu:rtlamak]

Gurt düşmek, gurt döremek.

  • Men hem goýunlaryň gurtlanyna seretmeli bolaryn, ýüňlerini gyrkmaly bolaryn, sen ony saýyp, keçe etmeli bolarsyň. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Et gurtlapdyr. Goýun gurtlatmak.