gurmak gur‧mak işlik

 1. Bina etmek, salmak, dikmek.

 2. Emele getirmek, düzmek, döretmek.

 3. Gapan, duzak ýaly emeli usul bilen aw awlanýan gurallary aw tutmaga taýýar edip goýmak.

  • Tilkä gapan gurmak.

 4. Sökülen zady täzeden jemlemek, ýygnamak, öňki görnüşine getirmek.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem gurmak - gurdum, gurduň, gurupdyr.

duzak gurmak

seret duzak

 • Duşmanlaryň töweregine berk duzak gurmak gerek.

maşgala durmuşyny gurmak

seret maşgala

 • Emma olarda erkin ýaşaýşa bolan ymtylyş, azat söýga bolan isleg-arzuw öçmändir, bagtly maşgala durmuşyny gurmak arzuwy gitdigiçe artypdyr. («Edebiýat»)

meýlis gurmak

seret meýlis

 • Myhmanlar bilen meýlis gurup oturmak.

söhbet gurmak

seret söhbet

 • Gün ýüzüň şöhlesine saz bilen söhbet guraly. (Türkmen halk şahyrana döredijiligi»)

toý gurmak

seret toý


Duş gelýän formalary
 • guraly
 • guralyň
 • guran
 • guranda
 • gurandan
 • gurandygy
 • gurandygymyzy
 • gurandygyna
 • gurandygyny
 • gurandygynyň
 • gurandyklary
 • gurandyklaryny
 • gurandyr
 • guranlar
 • guranlaryna
 • guranlarynda
 • guranlaryndan
 • guranlaryny
 • guranlaryň
 • guranlygy
 • guranok
 • guransoň
 • gurany
 • guranymyzda
 • guranymyň
 • guranyna
 • guranyndan
 • guranyndanmy
 • guranyň
 • guranyňa
 • gurar
 • gurara
 • gurardy
 • gurardylar
 • gurarlar
 • guraryn
 • gurarys
 • gurarysmy
 • gurasy
 • gurasym
 • guraýan
 • guraýsa
 • guraýsaňyz
 • guraýyn
 • gurdugym
 • gurduk
 • gurdular
 • gurdum
 • gurdumy
 • gurdur
 • gurduň
 • gurduňam
 • gurduňyz
 • gurdy
 • gurdy-da
 • gurgun
 • gurjaga
 • gurjagy
 • gurjagymy
 • gurjagyna
 • gurjagyny
 • gurjagynyň
 • gurjagyň
 • gurjak
 • gurjakdan
 • gurjakdy
 • gurjakdygyny
 • gurjaklar
 • gurjaklara
 • gurjaklary
 • gurjaklaryna
 • gurjaklaryny
 • gurjaklaryň
 • gurjakmy
 • gurma
 • gurmady
 • gurmadyk
 • gurmaga
 • gurmaga-da
 • gurmagy
 • gurmagymyz
 • gurmagyna
 • gurmagynda
 • gurmagyndan
 • gurmagynyň
 • gurmagyň
 • gurmagyňy
 • gurmak
 • gurmakda
 • gurmakdan
 • gurmakdy
 • gurmaklary
 • gurmaklaryna
 • gurmaklyga
 • gurmaklygy
 • gurmaklygyny
 • gurmaklygynyň
 • gurmaklygyň
 • gurmaklyk
 • gurmaklykda
 • gurmakçy
 • gurmalar
 • gurmalary
 • gurmalaryny
 • gurmalarynyň
 • gurmalaryň
 • gurmaly
 • gurmalydy
 • gurmalydygy
 • gurmalydygyna
 • gurmalydygyny
 • gurmalydyr
 • gurmalymy
 • gurman
 • gurmandyrlar
 • gurmany
 • gurmanyň
 • gurmaryn
 • gurmasak
 • gurmasy
 • gurmasyn
 • gurmasyny
 • gurmasynyň
 • gurmazdan
 • gurmazdym
 • gurmazlygy
 • gurmazlygyny
 • gurmazlyk
 • gurmazyndan
 • gurmaýan
 • gurmaýar
 • gurmaýarlar
 • gurmaň
 • gurmuş
 • gursa
 • gursa-da
 • gursak
 • gursalar
 • gursam
 • gursaň
 • gursaňam
 • gursaňyz
 • gursun
 • gurup
 • gurupdy
 • gurupdylar
 • gurupdyr
 • gurupdyrlar
 • gurupsyň
 • guruň
 • gurýan
 • gurýandygy
 • gurýandygyny
 • gurýandyklaryny
 • gurýandyr
 • gurýanlar
 • gurýanlaryny
 • gurýanlaryň
 • gurýanlygy
 • gurýanlygyny
 • gurýany
 • gurýanyny
 • gurýar
 • gurýardy
 • gurýardylar
 • gurýarlar
 • gurýarsyň
 • gurýarsyňyz
 • gurýaryn
 • gurýarys