gurmak işlik

  1. Bina etmek, salmak, dikmek.

  2. Emele getirmek, düzmek, döretmek.

  3. Gapan, duzak ýaly emeli usul bilen aw awlanýan gurallary aw tutmaga taýýar edip goýmak.

    • Tilkä gapan gurmak.

  4. Sökülen zady täzeden jemlemek, ýygnamak, öňki görnüşine getirmek.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem gurmak - gurdum, gurduň, gurupdyr.

duzak gurmak

seret duzak

  • Duşmanlaryň töweregine berk duzak gurmak gerek.

maşgala durmuşyny gurmak

seret maşgala

  • Emma olarda erkin ýaşaýşa bolan ymtylyş, azat söýga bolan isleg-arzuw öçmändir, bagtly maşgala durmuşyny gurmak arzuwy gitdigiçe artypdyr. («Edebiýat»)

meýlis gurmak

seret meýlis

  • Myhmanlar bilen meýlis gurup oturmak.

söhbet gurmak

seret söhbet

  • Gün ýüzüň şöhlesine saz bilen söhbet guraly. (Türkmen halk şahyrana döredijiligi»)

toý gurmak

seret toý