gurşun

Agymtyl çal reňkli, ýumşak, agyr metal, himiki element.

  • Onun kellesiniň oýnam barmak gapdalyndan wazlap geçen berdenkanyň gurşun okudy. (A. Gowşudow, Mahri-Wepa)

  • Demiňiz düşen ýerinde, duşman gurşun ýaly eresin. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Artyk gurşun ýaly akýan çägäniň belent raýşyna çykdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)