gum

 1. Biziň planetamyzyň, ýeriň gabygynyň daşky gatlagy.

  • Sähet gahar bilen pilini ýere urup, gum atmaga başlady. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Onuň üsti başy gum, maňlaýy hem çilik ýaly galyp, ganjaryp durdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Giden çägelik meýdan, çäge toprakly çöl ýerler.

  • Çerkez sürüleri möjekden goramaga guma giden kolhozçylaryň biridir. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Ýene ol kolhozyň goýunlary diýip guma gidýär. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Gumda dürli haýwanlar ýaşaýar.

  • Geçen dynç güni guma oduna gitdik.

 3. Tozan, çan, kirşen.

  • Üstüň-başyň gum bolupdyr.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem gum - gumum, gumuň.

başyňdan gum sowurmak

seret baş


Duş gelýän formalary
 • guma
 • gumda
 • gumdaky
 • gumdan
 • gumlam
 • gumlar
 • gumlara
 • gumlarda
 • gumlardan
 • gumlary
 • gumlaryna
 • gumlarynda
 • gumlaryň
 • gumludyr
 • gumluk
 • gumlukda
 • gumlular
 • gumlularyň
 • gumly
 • gumumdan
 • gumumy
 • gumun
 • gumundan
 • gumuny
 • gumunyň
 • gumuň
 • gumy