gulply sypat

Gulp bilen gulplanan, gulp bilen ýapylgy duran, bagly, belki.

  • Öýümiz içinden gulpludy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar y çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp u ýazylýar.

Meselem gulply - gulpluda, gulplular, gulplusy.


Duş gelýän formalary
  • gulpla
  • gulplady
  • gulpludy
  • gulpludygyny
  • gulpludyr