gulluk at

  1. Gullukçynyň iş wezipesi, işleýän ýeri, orny.

    • Ol özünden gullugy kiçiräk adamlary görende, rüstemçe gürleýär. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  2. Harby borçlulyk wezipäňi berjaý etmeklik.

    • Ol ýene-de birnäçe wagtdan soň, Gyzyl Goşun gullugyna gitjek. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gulluk - gullugy.

gulluk etmek

Hyzmat etmek, myhmanlara oňat gulluk etmek.

gulluk!

Hyzmata taýýardyryn diýmek.