gulaty

Zoologiýa Gyrgylar maşgalasyndan bolan syçan we ş. m. ownujak haýwanlary awlaýan ullakan çöl guşy.

  • Kä ýerde gulatlar gaýmalaşýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Henize çenli gulaty adyny alan ýerim ýok, alasym hem gelenok. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Gulatynyň saýasynda bolandan, bürgüt penjesinde bolan ýagşydyr. (nakyl)