gulakjyn

Baganadan, sütükli deriden tikilýän, gulaklary ýapýan ýyly telpek.

  • Başy gulakjynly çoluk ýigit nahar taýýarlaýardy. («Kolhoz günleri»)

  • Başyndaky tilki derisinden tikinen gulakjyn däldi-de, owadan çal papakdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)