guşamak işlik

Biline guşak daňmak, oramak, baglamak.

  • Çaltlyk bilen ýerinden galyp, donuny geýip, bilini guşamaga durdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Guşak guşamak.

bilini guşamak

seret bil

  • Seň ugruňda bilim guşadym gaýym. (N. Pomma, Saýlanan eserler)