guýy gu‧ýy

 1. Suw üçin ýerin suwly gatlagyna çenli gazylan çuň çukur.

  • Myralyny çöl içindäki bir guýa taşlapdyrlar. (Myraly)

  • Annaguly gelip, bedresini guýa sallamaga durdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Dürli tehniki bähbitler üçin burawlanyp gazylan çuň çukur, skwažina.

  • Nebit guýularynyň sütünleri hatar-hatar bolup görünýär. (B. Pürliýew, Ikinji gün)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar y çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp u ýazylýar.

Meselem guýy - guýuda, guýular, guýusy.

guýynyň düýbüne düşen ýaly bolmak

Başy bilen gitmek, dereksiz gitmek.

iňňe bilen guýy gazmak

Amala aşyryp bolmajak gaty kyn işe başlamak.


Duş gelýän formalary
 • guýa
 • guýuda
 • guýudaky
 • guýudan
 • guýudyr
 • guýular
 • guýulara
 • guýularam
 • guýularda
 • guýulardaky
 • guýulardan
 • guýulardanam
 • guýulardyr
 • guýulary
 • guýularydyr
 • guýularymyz
 • guýularyna
 • guýularynda
 • guýularyndan
 • guýularyny
 • guýularynyň
 • guýularyň
 • guýuly
 • guýumy
 • guýusy
 • guýusydy
 • guýusyn
 • guýusyna
 • guýusynda
 • guýusyndaky
 • guýusyndan
 • guýusyny
 • guýusynyň
 • guýymyz
 • guýymyzy
 • guýymyň
 • guýyny
 • guýynyň
 • guýyň
 • guýyňa
 • guýyňy