guýdurmak işlik

  1. Bir gapdan başga bir gabyň içine dökdürmek, agdartmak.

    • Şu grafine-de bir litr süýt guýdur!

  2. Metal ergininden ýa-da palçykdan bir zat ýasatmak, bejertmek, etdirmek.

    • Baş müňe golaý kerpiç guýdurdym.