goza

[go:za]

 1. Gowaçanyň heniz açylmadyk gunçasy.

  • Gozalary müňden-müňden çakyşýar, Agarypdyr ýüzme gülüp bakyşýar. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Ýyldyzly asman dek pagta meýdany, Açylşan gozalaň asla ýok sany. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Biri-biriniň içinde geçen gurply şahalardan asylan agyr gozalar öz saldamyna duýlar-duýulmaz yranýardy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 2. Aýallaryň saça dakýan kümüş şaýy.


Duş gelýän formalary
 • gozada
 • gozadaky
 • gozadan
 • gozalar
 • gozalara
 • gozalarda
 • gozalardaky
 • gozalardan
 • gozalary
 • gozalarynda
 • gozalaryndan
 • gozalaryny
 • gozalarynyň
 • gozalaryň
 • gozaly
 • gozany
 • gozanyň
 • gozanyňky
 • gozasy
 • gozasyndan
 • gozasyny
 • gozasynyň
 • gozaň