gowur go‧wur

Galmagal, zenzele.

 • Obanyň içinde iki ýana ylgaşyp, gowur edýärler. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 • Bakyň, baban ýaşy ýese-de çene, biderek gowur etdi düşünmän çyna. (N. Pomma, Goşgular)

 • Onuň yzy bilen üçünji ýerden gowyr turdy. (H. Ysmaýylow, Powestler)

 • Mallaryň, adamlaryň sesleri obanyň üstünde gowur ýaly bolup ýaňlanýardy. (H. Ysmaýylow, Powestler)

 • Klasyň içi gülki, gowur bilen doldy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem gowur - gowrum, gowruň, gowry.


Duş gelýän formalary
 • gowra
 • gowrum
 • gowrundan
 • gowruny
 • gowry
 • gowur-da
 • gowurdan
 • gowurdy
 • gowurdylar
 • gowurdym