gowşurmak gow‧şur‧mak işlik

 1. Äkidip bermek, eltip tabşyrmak.

  • Derrew baryň-da, şu haty Görogla gowşyryn! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Siz gitmän, oglanlar, men özüm gidip, gowşurmasam takat tapmaz ýüregim. (N. Pomma, Goşgular)

 2. Ýerine eltip tikmek, birikdirip tikmek, sugşurmak.

  • Ol köýnegini eltip tikmek, birikdirip tikmek, sugşurmak.


Duş gelýän formalary
 • gowşuran
 • gowşurandygy
 • gowşurandygyny
 • gowşuranlaryň
 • gowşuransoň
 • gowşurany
 • gowşuranymyzy
 • gowşurar
 • gowşurara
 • gowşurarlar
 • gowşurarsyň
 • gowşuraryn
 • gowşurarys
 • gowşurdy
 • gowşurdyk
 • gowşurdylar
 • gowşurdym
 • gowşurdyňmy
 • gowşurgyn
 • gowşurjagyny
 • gowşurjak
 • gowşurma
 • gowşurmadyk
 • gowşurmaga
 • gowşurmagy
 • gowşurmagynyň
 • gowşurmagyň
 • gowşurmajakdygyny
 • gowşurmak
 • gowşurmakdyr
 • gowşurmaklyk
 • gowşurmaly
 • gowşurmalydyr
 • gowşurman
 • gowşurmandyryn
 • gowşurmany
 • gowşurmasam
 • gowşurmaz
 • gowşurmaýar
 • gowşursalar
 • gowşuryp
 • gowşurypdy
 • gowşurypdyr
 • gowşurypdyrlar
 • gowşuryň
 • gowşurýar
 • gowşurýardy
 • gowşurýardylar
 • gowşurýarlar