gorkuzmak işlik

 1. Garaşylmadyk hereket bilen zähresini ýarmak, allaniçigsi tisgindirmek, ürküzmek.

  • Duýdansyz üstüne baryp gorkuzmak.

 2. Belli bir hereket bilen heder etdirmek, ätiýaç etdirmek.

  • Mährijemal bada-bat agasynyň gorkuzmak ýoly bilen aýtalyran sözlerini ýene gaýtalapdyr. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Olar özleriniň şu hileler bilen sekiz batyry gorkuzyp, howsala saljak boldular.

 3. Howp salmak, gorky salmak.

  • Aýtmady diýmäň, kimde-kim meni gorkuzjak bolup garşymdan çyksa ýa-da meniň bilen ýaka tutuşsa, menden eýgilik tamasyny etmesin. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  • Derýanyň joşmagy halky gorkuzdy.