gorkuzmak işlik

 1. Garaşylmadyk hereket bilen zähresini ýarmak, allaniçigsi tisgindirmek, ürküzmek.

  • Duýdansyz üstüne baryp gorkuzmak.

 2. Belli bir hereket bilen heder etdirmek, ätiýaç etdirmek.

  • Mährijemal bada-bat agasynyň gorkuzmak ýoly bilen aýtalyran sözlerini ýene gaýtalapdyr. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Olar özleriniň şu hileler bilen sekiz batyry gorkuzyp, howsala saljak boldular.

 3. Howp salmak, gorky salmak.

  • Aýtmady diýmäň, kimde-kim meni gorkuzjak bolup garşymdan çyksa ýa-da meniň bilen ýaka tutuşsa, menden eýgilik tamasyny etmesin. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  • Derýanyň joşmagy halky gorkuzdy.


Duş gelýän formalary
 • gorkuzaly
 • gorkuzan
 • gorkuzanam
 • gorkuzandygymy
 • gorkuzandygyny
 • gorkuzandyklaryny
 • gorkuzanlygy
 • gorkuzanokdy
 • gorkuzany
 • gorkuzanym
 • gorkuzanyny
 • gorkuzar
 • gorkuzardy
 • gorkuzarsyň
 • gorkuzaryn
 • gorkuzarys
 • gorkuzaýyn
 • gorkuzdy
 • gorkuzdylar
 • gorkuzdym
 • gorkuzdyň
 • gorkuzjak
 • gorkuzma
 • gorkuzmady
 • gorkuzmaga
 • gorkuzmagy
 • gorkuzmagym
 • gorkuzmagyny
 • gorkuzmagyň
 • gorkuzmajak
 • gorkuzmajakdygyny
 • gorkuzmak
 • gorkuzmakdan
 • gorkuzmaklygy
 • gorkuzmakçy
 • gorkuzmalar
 • gorkuzmalara
 • gorkuzmalary
 • gorkuzmaly
 • gorkuzmarsyň
 • gorkuzmasa-da
 • gorkuzmasana
 • gorkuzmazlyga
 • gorkuzmazlyk
 • gorkuzmaýar
 • gorkuzsa
 • gorkuzybam
 • gorkuzyp
 • gorkuzypdy
 • gorkuzypdylar
 • gorkuzypdyr
 • gorkuzypdyrlar
 • gorkuzýan
 • gorkuzýandygyny
 • gorkuzýany
 • gorkuzýar
 • gorkuzýardy
 • gorkuzýardylar
 • gorkuzýarlar