goranmak işlik

[go:ranmak]

  1. Daşky sredanyň, zadyň zyýan-zelel ýetirmezligi üçin özüňi goramak.

    • Keseliň ýokuşmagyndan goranmak aňstadyr. (N. A. Ýablokow, Ýokançly içege keselleri)

  2. Watany howply ýagdaýdan goramak, duşmandan özüňi goramak.

    • Goranmak işinde bolan taýýarlyklara göz gezdiriljek meýdana gitjek. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)