goşulmak işlik

 1. Garylmak, gatylmak.

 2. Arasynda eltilmek, işine girizilmek, birikmek.

  • Garly hem baryp, gyşaryşyp ýatan bir üýşmäge goşuldy.

  • Artyk Ezize goşulmak bilen sowetden daşlaşany birinji gezek duýup galdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Sürümize-hä ýene-de bir sygyr goşulypdyr.

 3. Bilelikde, birlikde hereket etmek.

  • Emma çaganyň diňmän, gaýta öňküsinden hem beter aglap başlady üçin onun özi-de saklanyp bilmän, oňa goşulyp aglamaga başlady. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Sen biziň saz- söhbetimizde näme diýip goşulmaýarsyň, hiçbir zat iýip-içmeýärsiň, saňa näme bolýar? («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 4. Nyzamly, tertipli, sazlaşykly bolmak.

  • Emma onuň goşulan aýaklary beýnisiniň burugyna emel etmedi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ýekedabanyň sesi daşardaky küştçülere sesi bilen goşulýardy.

 5. Ýaryşmak, çapyşmak.

  • Ýaryşa goşulmak.

köpçülik işine goşulmak

Köpçüligiň bähbidi üçin edýän iş bilen meşgul bolmak.

 • Aýjemal köpçülik işine goşuldy.