goşar

Bilegiň aşak bölegi.

  • Ak goşaryň kuwwatly, çyn zähmetiň burawy. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Ol tüpeňinde ikinji gezek ok sürende, Kelhan onuň goşaryndan tutdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Saňa daga goşarymdan tutduranymdan boglup ölerin. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Goşar we aýa süňkleri giň aýany emele getirýär.