goýmak goý‧mak işlik

 1. Eliň bilen ýerleşdirmek, ýene ýerinde galdyrma, taşlamak.

  • Ol stakanlaryny, çüýşelerini, bulkalaryny, kolbasa-peýnirlerini kiçijik buffetde goýan gyz nämekä?! (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Gülaýym ýuwaşlyk bilen ýerde goýdy. («Görogly» eposy)

  • General onuň öňünde iki dilde maşinkada peçat edilen şertnamany goýdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Gurban arkasyndaky ýüküni ýylçyr daşyň üstünde emaý bilen goýdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Bes etmek, taşlamak.

  • Çilimi goýmak, bagşy aýdym aýtmasyny goýdy.

 3. Kömekçi işlik funksiýasynda gelip aşakdaky ýaly ulanylýar: a) ysnyşyp gelýän işlikleriniň manylary bilen baglanyşykly hereket aňladýar.

  • Gol goýmak ýutsiýa goýamak, işden goýmak, işden goýmak, ýoldan goýmak.

 4. B) ysnyşyp gelýän işligi bilen birlikde gymyldynyň bolup gutaranyny aňladýar.

  • Alyp goýmak, edip goýmak, orup goýmak, seredişip goýmak, gurup goýmak.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem goýmak - goýdum, goýduň, goýupdyr.


Duş gelýän formalary
 • goýaly
 • goýalyň
 • goýamok
 • goýan
 • goýana
 • goýanam
 • goýanda
 • goýandan
 • goýandygy
 • goýandygymy
 • goýandygymyzy
 • goýandygyna
 • goýandygyndan
 • goýandygyny
 • goýandyklary
 • goýandyklaryna
 • goýandyklaryny
 • goýandyr
 • goýanlar
 • goýanlary
 • goýanlaryna
 • goýanlarynda
 • goýanlaryndan
 • goýanlaryň
 • goýanlygy
 • goýanmyş
 • goýanok
 • goýanokdy
 • goýanoklar
 • goýanoklarmy
 • goýansoň
 • goýany
 • goýanydyr
 • goýanym
 • goýanyma
 • goýanymdy
 • goýanymy
 • goýanymyzda
 • goýanyna
 • goýanynda
 • goýanyndan
 • goýanyny
 • goýanyň
 • goýanyňa
 • goýanyňda
 • goýanyňdan
 • goýanyňyzda
 • goýanyňyzy
 • goýar
 • goýar-da
 • goýara
 • goýardy
 • goýardyk
 • goýardylar
 • goýardym
 • goýardyň
 • goýarka
 • goýarlar
 • goýarlarmyka
 • goýarly
 • goýarmy
 • goýarsyň
 • goýarsyňyz
 • goýaryn
 • goýaryny
 • goýarys
 • goýasy
 • goýasym
 • goýasyň
 • goýaý
 • goýaýdy
 • goýaýjak
 • goýaýma
 • goýaýmak
 • goýaýmaly
 • goýaýsak
 • goýaýsalar
 • goýaýsaň
 • goýaýsaňam
 • goýaýyn
 • goýaýynmy
 • goýaýyň
 • goýaýýar
 • goýaňok
 • goýaňyzok
 • goýdugy
 • goýdugyň
 • goýduk
 • goýduk-da
 • goýdular
 • goýdularmy
 • goýdum
 • goýdum-da
 • goýdumam
 • goýdumy
 • goýdur
 • goýduň
 • goýduň-da
 • goýduňmy
 • goýduňyz
 • goýdy
 • goýdy-da
 • goýgun
 • goýjaga
 • goýjagam
 • goýjagym
 • goýjagymyzy
 • goýjagyna
 • goýjagyny
 • goýjagyňy
 • goýjak
 • goýjakdy
 • goýjakdygyny
 • goýjaklar
 • goýjaklaryny
 • goýjaklygyň
 • goýjakmy
 • goýma
 • goýma-da
 • goýmady
 • goýmadygy
 • goýmadygyny
 • goýmadygyň
 • goýmadygyňy
 • goýmadyk
 • goýmadylar
 • goýmadym
 • goýmadymy
 • goýmadyň
 • goýmadyňmy
 • goýmadyňyz
 • goýmaga
 • goýmaga-da
 • goýmagam
 • goýmagy
 • goýmagydyr
 • goýmagymyz
 • goýmagyn
 • goýmagyna
 • goýmagyndan
 • goýmagyny
 • goýmagynyň
 • goýmagyň
 • goýmagyňy
 • goýmagyňyzy
 • goýmajagy
 • goýmajagyna
 • goýmajagyny
 • goýmajagyňa
 • goýmajak
 • goýmajakdygy
 • goýmajakdygymyzyň
 • goýmajakdygyna
 • goýmajakdygyny
 • goýmajaklar
 • goýmajaklary
 • goýmajaklaryna
 • goýmajakmy
 • goýmak
 • goýmakda
 • goýmakdan
 • goýmakdyr
 • goýmaklary
 • goýmaklaryna
 • goýmaklaryny
 • goýmaklarynyň
 • goýmaklyga
 • goýmaklygy
 • goýmaklygyna
 • goýmaklygyň
 • goýmaklyk
 • goýmaklykda
 • goýmaklykdy
 • goýmakçy
 • goýmalary
 • goýmalarynyň
 • goýmaly
 • goýmalydy
 • goýmalydygy
 • goýmalydygyna
 • goýmalydygyny
 • goýmalydyr
 • goýmalydyrlar
 • goýmalymy
 • goýmalyň
 • goýman
 • goýmanam
 • goýmandan
 • goýmandy
 • goýmandygy
 • goýmandygyna
 • goýmandyklaryna
 • goýmandyklaryny
 • goýmandylar
 • goýmandyr
 • goýmandyrlar
 • goýmanjyk
 • goýmanlygy
 • goýmansoň
 • goýmansyň
 • goýmany
 • goýmanyna
 • goýmarsyň
 • goýmaryn
 • goýmarys
 • goýmasa
 • goýmasa-da
 • goýmasalar
 • goýmasaň
 • goýmasaňam
 • goýmasy
 • goýmasyn
 • goýmasynda
 • goýmasynlar
 • goýmasyny
 • goýmaz
 • goýmazdan
 • goýmazdy
 • goýmazdylar
 • goýmazlar
 • goýmazlarmyka
 • goýmazlyga
 • goýmazlygy
 • goýmazlygyny
 • goýmazlyk
 • goýmazmy
 • goýmaýan
 • goýmaýandygy
 • goýmaýandygyna
 • goýmaýandygyny
 • goýmaýandyklary
 • goýmaýanlar
 • goýmaýanyndan
 • goýmaýar
 • goýmaýardy
 • goýmaýardylar
 • goýmaýarlar
 • goýmaýarmy
 • goýmaýarys
 • goýmaýyn
 • goýmaň
 • goýmuş
 • goýsa
 • goýsa-da
 • goýsak
 • goýsalar
 • goýsam
 • goýsamy
 • goýsana
 • goýsaň
 • goýsaň-da
 • goýsaňam
 • goýsaňyz
 • goýsaňyz-da
 • goýsun
 • goýubam
 • goýup
 • goýupdy
 • goýupdyk
 • goýupdylar
 • goýupdym
 • goýupdyr
 • goýupdyr-da
 • goýupdyrlar
 • goýupdyryn
 • goýupdyrys
 • goýupdyňyz
 • goýupsyň
 • goýupsyňyz
 • goýuň
 • goýýan
 • goýýana
 • goýýanam
 • goýýandygy
 • goýýandygymyz
 • goýýandygyna
 • goýýandygyny
 • goýýandygynyň
 • goýýandyklary
 • goýýandyklaryna
 • goýýandyklaryny
 • goýýandyr
 • goýýanlar
 • goýýanlardan
 • goýýanlary
 • goýýanlaryň
 • goýýanlygyndan
 • goýýanlygyny
 • goýýany
 • goýýanymy
 • goýýanyna
 • goýýanyndan
 • goýýanyny
 • goýýança
 • goýýar
 • goýýar-da
 • goýýardy
 • goýýardylar
 • goýýardym
 • goýýarlar
 • goýýarlarmy
 • goýýarmy
 • goýýarsyň
 • goýýarsyňyz
 • goýýaryn
 • goýýarys