gizlenmek işlik

Bukulmak, birinden ýygşyrylmak, ýaşyrylmak.

  • Sen häzir wagty barka çagany al-da gaç we tiz gizlen! (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Selçeň agaçlardaky serçeler, göýä diýersiň, bir zatdan howatyr edýän ýaly, janygyşyp jürleşmek bilen gizlendiler. Söweş ýaraglary ulaglar gizlenýärdi. Emma siziň bilen bile gizlenmäge ýer tapylmaz. (B. Kerbabaýew Aýgytly ädim)

  • Hum ýokmy içinde gizlener ýaly? (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Gizläneýjek, niçik borka? (Görogly, eposy)