gizlemek giz‧le‧mek işlik

Birinden ýaşyrmak, ýygşyrmak.

 • Begenç, sen gizlänsiň! Aýsoltan ýylgyryş alamatyny gizläp bilmedi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Bäşatarym bilen naganymy hem golaýjakda gizledim. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Emma ýaglyk gizlärden ýoňsuzdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Aýrana gelen tabagyny gizlemek. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • gizledi
 • gizledi-de
 • gizledik
 • gizlediler
 • gizledim
 • gizlegin
 • gizlejegem
 • gizlejegimi
 • gizlejegini
 • gizlejeginiň
 • gizlejek
 • gizlejekdigini
 • gizleme
 • gizleme-de
 • gizlemedi
 • gizlemedigimi
 • gizlemedim
 • gizlemegi
 • gizlemegine
 • gizlemegiň
 • gizlemek
 • gizlemekdigini
 • gizlemeklige
 • gizlemekligi
 • gizlemeli
 • gizlemersiňiz
 • gizlemez
 • gizlemezden
 • gizlemeýändigini
 • gizlemeýänini
 • gizlemeýär
 • gizlemeýärdi
 • gizlemeýärler
 • gizlemäge
 • gizlemäge-de
 • gizlemän
 • gizlemändir
 • gizlemäýin
 • gizlemäň
 • gizlese
 • gizlese-de
 • gizlesem
 • gizleseň
 • gizleýän
 • gizleýändigine
 • gizleýändiris
 • gizleýänlerem
 • gizleýänleriň
 • gizleýär
 • gizleýärdi
 • gizleýärdiler
 • gizleýärler
 • gizläbem
 • gizläli
 • gizlämok
 • gizlän
 • gizländigini
 • gizländiklerine
 • gizländiklerini
 • gizländir
 • gizläni
 • gizlänim
 • gizlänini
 • gizlänok
 • gizlänsoň
 • gizläp
 • gizläpdim
 • gizläpdir
 • gizläpdirler
 • gizläpsiň
 • gizlär
 • gizlärden
 • gizlärdiler
 • gizlärin
 • gizlärli
 • gizläsi
 • gizläýin
 • gizläýmeli
 • gizläň