girrik

Girrik häsiýetli bolmaklyk, dargursaklyk, gaharjaňlyk.

  • Sen, jigi, girrikligiňi taşla-da bize gyzykly gürrüň edip ber! (B. Pürliýew Ilkinji gün)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem girrik - girrigi.

girrik

Sähel zada gaharlanýan, gaty gaharjaň, dargursak.

  • Küle girrik bu gürrüňlere özüçe düşündi. (A. Gowşudow, Köpetdagyn eteginde)

  • Girrik bolmazlar, oňşuklyrak bolmak gerek. (Sowet Edebiýaty žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem girrik - girrigi.