gidilmek gi‧dil‧mek işlik

Bir ýere barylmak, baryp gelinmek.

 • Onuň yzyndan gidildi. Göwnelse, ondan aňyrrak hem gitdiler.


Duş gelýän formalary
 • gidildi
 • gidildigiçe
 • gidildikçe
 • gidilen
 • gidilende
 • gidilenden
 • gidilendigi
 • gidilendigine
 • gidilendigini
 • gidilendir
 • gidilene
 • gidileni
 • gidileninden
 • gidilenine
 • gidilenini
 • gidilenleriň
 • gidilensoň
 • gidiler
 • gidilerdi
 • gidilerine
 • gidilip
 • gidilipdi
 • gidilipdir
 • gidilipmi
 • gidiljek
 • gidiljekdigi
 • gidiljeklerini
 • gidilmedik
 • gidilmegi
 • gidilmegine
 • gidilmegini
 • gidilmeginiň
 • gidilmek
 • gidilmeli
 • gidilmese
 • gidilmez
 • gidilmezden
 • gidilmezinden
 • gidilmezligine
 • gidilmeýänligi
 • gidilmän
 • gidilmänler
 • gidilse
 • gidilse-de
 • gidiläýmäge
 • gidiläýse
 • gidilýän
 • gidilýändigini
 • gidilýändir
 • gidilýäne
 • gidilýänini
 • gidilýänligi
 • gidilýär
 • gidilýärdi
 • gidilýärler
 • gidilýärmi