gidibermek işlik

Gitmegiňi dowam etmek, ötägitmek, ugrabermek.

  • Seniň sakgalyň şunça uzyn bolsa-da, akylyň gysga ekeni — diýip gidiberipdir. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)