giňemek işlik

[gi:nemek]

  1. Giňligi artmak, göwrümi ulalmak, giňemek.

    • Serdaryň uzadan turşy hyýaryny waşyrdadandan soň, Kelhanyň bogazy biraz giňedi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Göçme manyda Giň göwrümli bolmak, sowuk ganly bolmak.

    • Ol indi gaty giňäpdir.