giň sypat

[gi:ň]

 1. Dar däl göwrümi ýaýraň, inli.

  • Iki sagat ýöränlerinden soň, olaryň öňünde gimn jülge ýaýylyp gitdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Belent jaýyň ýazylyp ýatan giň saýasyny dolduryp oturan adamlar dutaryň şirin owazyndan lezzet alýardylar. («Tokmak» žurnaly)

  • Gonçlary giň ädikleri bolsa ol halamaýar. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Giň geýim. Giň köçe.

 2. Göçme manyda Gahary gelmezek, darykmaýan.

  • Giň adam.