giýew

Durmuşa çykan gyzyň adamsyna gyzyň ene-atasy, hossarlary tarapyndan garyndaşlyk taýdan berilýän at, köreken.

  • Gyzyň, giýew boljak ýigidiň öýüne barmagy, heý görlüp-eşidilen zatmydyr. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Onuň öňüni kesip, nobura özüni taşlan ýigit giýew ekeni. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Meni giýew edinjekmi? («Görogly» eposy)

  • Gadyr gaýyn bilen giýewde. (nakyl)