gezelenç

Açyk howada dynç almak üçin edilýän aýlaň-çaýlaň.

  • Şu gün bir gezelenje çykaýan -- diýdim. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Çopanlaryň ýanyna çöle gezelenje gitmek maňa miýesser boldy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Biraz wagt pikirlenip oturyp, gezelenç etmäge döwdüm ýüregim. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Hem işini bitiren, hem gezelenç edip gelen adam bolarsyň. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Bir gün wezir oglyny yzyna tirkäp, patyşanyňka gezelenje bardy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gezelenç - gezelenji.