gerim at

 1. Adamyň, haýwanyň ädiminiň aralygy.

  • Hoşgeldi Bahar bilen aýrylyşandan soň, giň gerim bilen ädimläp, öz öýlerine ýetdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Mollada berim bolmaz, ýabyda -- gerim. (nakyl)

 2. Işiň ýaýbaňlygy, işiň baryş depgini, gidiş aýtymy.

  • Maldarlar arasynda agitasion-köpçülik işiniň gerimini giňeltmeli. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Emma onuň ol wagtlarda gerimi giň däldi. («Kolhoz günleri»)

gerim at

Işiň ýaýbaňlanyşynyň, baryş, gidiş depgininiň möçberi.

 • Wagyz etmek işi giň gerim aldy.