gelneje gel‧ne‧je at

 1. Özüňden uly erkek doganyň gelnine degişiklikde ulanylýan söz.

  • Jeren ol aýaly görüp ýygrykdy-da: -- Saparyň gelnejesi gelýär -- diýip, sülmüremäge başlady. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Men pylan şäherden gelnejeme bir başatgyç ýüň ýaglyk aldym. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Ejemden, kakamdan, gelnejemden delalat taparmykam diýip, olara-da şunça düşündirjek boldum, bolmady. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

 2. Özünden ulynyň aýalyna ýüz tutulyp aýdylýan söz.


Duş gelýän formalary
 • gelnejede
 • gelnejeden
 • gelnejeler
 • gelnejeleri
 • gelnejelerim
 • gelnejelerime
 • gelnejelerimiz
 • gelnejelerimiň
 • gelnejelerine
 • gelnejelerini
 • gelnejeleriniň
 • gelnejeleriňe
 • gelnejeleriňem
 • gelnejeleriňi
 • gelnejem
 • gelnejemde
 • gelnejemden
 • gelnejemdi
 • gelnejemdir
 • gelnejeme
 • gelnejemem
 • gelnejemi
 • gelnejemiz
 • gelnejemiziň
 • gelnejemiň
 • gelnejemiňki
 • gelnejesem
 • gelnejesi
 • gelnejesi-de
 • gelnejesidir
 • gelnejesinden
 • gelnejesindenem
 • gelnejesine
 • gelnejesini
 • gelnejesiniň
 • gelnejeň
 • gelnejeňden
 • gelnejeňe
 • gelnejeňem
 • gelnejeňi
 • gelnejeňizi
 • gelnejä
 • gelnejäni
 • gelnejäniň