gelmek gel‧mek işlik

 1. Bir ýerden ikinji bir ýere barmak.

  • Dostum men saňa arkaýynlanyp geldim. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Dört tarapdan tirkeşip gyzyl kerwan gelip dur. (B. Kerbabaýew, Poemalar)

  • Gelen döwlet, giden mähnet. (nakyl)

 2. Ýüze çykmak peýda bolmak.

  • Bir şahyr oturka gije dümtünip, gelendir bir pikir onuň oýuna.

 3. Kömekçi işlik funksiýasynda gelip, aşakdaky ýaly ulanylýar: ysnyşyp gelýän işlikleriniň manylary bilen baglanyşykly, hereketi aňladýar.

  • Huşa gelmek, işleşip gelmek, ýetip gelmek, ylgap gelmek, uçup gelmek, işleişip gelmek, ýüzüp gelmek, ýöräp gelmek, sürüp gelmek.

gelen ýagşy

seret ýagşy

gelip ýetmek

Aralaşmak, golaýlaşmak.

göz öňüne gelmek

seret göz

hoş geldiňiz, sapa geldiňiz

seret hoş


Duş gelýän formalary
 • geldi
 • geldi-de
 • geldigi
 • geldiginden
 • geldigiçe
 • geldigiňizmi
 • geldik
 • geldik-de
 • geldikmi
 • geldikçe
 • geldiler
 • geldilermikä
 • geldim
 • geldim-de
 • geldimem
 • geldimi
 • geldimmi
 • geldir
 • geldiň
 • geldiň-de
 • geldiňiz
 • geldiňizmi
 • geldiňmi
 • geleli
 • geleliň
 • gelem
 • gelemok
 • gelen
 • gelende
 • gelenden
 • gelendigi
 • gelendigim
 • gelendigimiz
 • gelendigimizi
 • gelendiginde
 • gelendiginden
 • gelendigine
 • gelendigini
 • gelendiginiň
 • gelendigiňi
 • gelendigiňizi
 • gelendikleri
 • gelendiklerine
 • gelendiklerini
 • gelendir
 • gelene
 • gelenem
 • geleni
 • gelenidir
 • gelenim
 • gelenimde
 • gelenimden
 • gelenime
 • gelenimi
 • gelenimiz
 • gelenimizde
 • gelenimizden
 • gelenimizi
 • geleninde
 • geleninden
 • gelenine
 • gelenini
 • geleniniň
 • geleniň
 • geleniňde
 • geleniňden
 • geleniňe
 • geleniňi
 • geleniňiz
 • geleniňizde
 • geleniňizden
 • geleniňize
 • geleniňiziň
 • gelenler
 • gelenlerde
 • gelenlerden
 • gelenlerdir
 • gelenlere
 • gelenlerem
 • gelenleri
 • gelenlerinde
 • gelenlerinden
 • gelenlerine
 • gelenlerini
 • gelenleriniň
 • gelenleriň
 • gelenleriňiz
 • gelenligi
 • gelenmiş
 • gelenok
 • gelenokdy
 • gelenoklar
 • gelenokmy
 • gelensoň
 • geler
 • geler-de
 • gelerde
 • gelerden
 • gelerdi
 • gelerdik
 • gelerdiler
 • gelerdim
 • gelere
 • geleri
 • gelerimden
 • gelerime
 • gelerimize
 • gelerin
 • gelerinden
 • gelerine
 • gelerini
 • geleris
 • geleriňe
 • geleriňize
 • gelerkä
 • gelerler
 • gelerlermikä
 • gelerli
 • gelerlik
 • gelermi
 • gelermikä
 • gelersiň
 • gelersiňiz
 • gelerçe
 • gelesi
 • gelesiň
 • geleýin
 • geleňok
 • gelgin
 • gelibem
 • gelip
 • gelipdi
 • gelipdik
 • gelipdiler
 • gelipdim
 • gelipdir
 • gelipdir-de
 • gelipdirin
 • gelipdirler
 • gelipdiň
 • gelipjik
 • gelipler
 • gelipmi
 • gelipsiň
 • gelipsiňiz
 • geliň
 • geljege
 • geljegem
 • geljegi
 • geljegidir
 • geljegim
 • geljegime
 • geljegimi
 • geljegimiz
 • geljegimizdir
 • geljegimize
 • geljegimizi
 • geljegimiziň
 • geljegimiň
 • geljeginde
 • geljeginden
 • geljegine
 • geljegini
 • geljeginiň
 • geljegiň
 • geljegiňe
 • geljegiňi
 • geljegiňizi
 • geljek
 • geljekde
 • geljekdedir
 • geljekden
 • geljekdi
 • geljekdigi
 • geljekdigine
 • geljekdigini
 • geljekdiginiň
 • geljekdigiňi
 • geljekdiklerini
 • geljekdir
 • geljekler
 • geljeklerde
 • geljeklere
 • geljeklerine
 • geljeklerini
 • geljekleriň
 • geljekligi
 • geljekmi
 • gelme
 • gelme-de
 • gelmedi
 • gelmedige
 • gelmedigidir
 • gelmedigini
 • gelmedigiň
 • gelmedik
 • gelmedikler
 • gelmedikleri
 • gelmediklerini
 • gelmedikleriniň
 • gelmedikleriň
 • gelmedikmi
 • gelmediler
 • gelmedim
 • gelmedimi
 • gelmediň
 • gelmediňiz
 • gelmegem
 • gelmegi
 • gelmegidir
 • gelmegim
 • gelmegimden
 • gelmegime
 • gelmegimi
 • gelmegimiz
 • gelmegimiň
 • gelmegin
 • gelmeginde
 • gelmeginden
 • gelmegindäki
 • gelmegine
 • gelmegini
 • gelmeginiň
 • gelmegiň
 • gelmegiňde
 • gelmegiňiz
 • gelmegiňizi
 • gelmejege
 • gelmejegi
 • gelmejegimiz
 • gelmejegine
 • gelmejegini
 • gelmejek
 • gelmejekdigi
 • gelmejekdigine
 • gelmejekdigini
 • gelmejekmi
 • gelmek
 • gelmekde
 • gelmekden
 • gelmekdi
 • gelmekdir
 • gelmekleri
 • gelmeklerine
 • gelmeklerini
 • gelmekleriniň
 • gelmeklige
 • gelmekligi
 • gelmekligini
 • gelmekliginiň
 • gelmekligiň
 • gelmeklik
 • gelmeklikdir
 • gelmekçi
 • gelmelem
 • gelmeler
 • gelmelerde
 • gelmelere
 • gelmeleri
 • gelmelerinden
 • gelmelerine
 • gelmelerini
 • gelmeleriniň
 • gelmeleriň
 • gelmeli
 • gelmelidi
 • gelmelidigi
 • gelmelidigimi
 • gelmelidigine
 • gelmelidigini
 • gelmelidim
 • gelmelidir
 • gelmelidirler
 • gelmeliler
 • gelmelimi
 • gelmerin
 • gelmeris
 • gelmersiň
 • gelmersiňiz
 • gelmese
 • gelmese-de
 • gelmesedi
 • gelmesek
 • gelmeseler
 • gelmesem
 • gelmeseň
 • gelmeseňem
 • gelmeseňiz
 • gelmesi
 • gelmesidir
 • gelmesin
 • gelmesinden
 • gelmesine
 • gelmesini
 • gelmesiniň
 • gelmesinler
 • gelmez
 • gelmezde
 • gelmezden
 • gelmezdi
 • gelmezdik
 • gelmezdiler
 • gelmezdim
 • gelmezdiňiz
 • gelmeze
 • gelmezi
 • gelmezimden
 • gelmezinden
 • gelmezini
 • gelmeziniň
 • gelmeziňden
 • gelmeziňiziň
 • gelmezler
 • gelmezlige
 • gelmezligi
 • gelmezligidir
 • gelmezligim
 • gelmezliginde
 • gelmezligine
 • gelmezligini
 • gelmezliginiň
 • gelmezligiň
 • gelmezligiňi
 • gelmezlik
 • gelmezlikden
 • gelmezmi
 • gelmezmikä
 • gelmeýän
 • gelmeýändigi
 • gelmeýändiginden
 • gelmeýändigine
 • gelmeýändigini
 • gelmeýändiginiň
 • gelmeýändikleri
 • gelmeýändiklerini
 • gelmeýänem
 • gelmeýäni
 • gelmeýänine
 • gelmeýänini
 • gelmeýäniniň
 • gelmeýänler
 • gelmeýänleri
 • gelmeýänleriň
 • gelmeýänligi
 • gelmeýänligidi
 • gelmeýänliginden
 • gelmeýänligini
 • gelmeýänliginiň
 • gelmeýänlikleri
 • gelmeýär
 • gelmeýärdi
 • gelmeýärdiler
 • gelmeýärdilermi
 • gelmeýäris
 • gelmeýärler
 • gelmeýärmi
 • gelmeýärsiň
 • gelmiş
 • gelmäge
 • gelmäge-de
 • gelmäli
 • gelmän
 • gelmändi
 • gelmändigi
 • gelmändigine
 • gelmändigini
 • gelmändiginiň
 • gelmändigiňi
 • gelmändik
 • gelmändiklerine
 • gelmändiklerini
 • gelmändiler
 • gelmändim
 • gelmändir
 • gelmändir-de
 • gelmändirin
 • gelmändirler
 • gelmändiňiz
 • gelmäne
 • gelmänem
 • gelmäni
 • gelmänim
 • gelmänimi
 • gelmänine
 • gelmänini
 • gelmäniň
 • gelmäniňi
 • gelmänligi
 • gelmänmi
 • gelmänsiň
 • gelmänsoň
 • gelmäýin
 • gelmäň
 • gelse
 • gelse-de
 • gelsedi
 • gelsediňiz
 • gelsegem
 • gelsek
 • gelseler
 • gelselerem
 • gelsem
 • gelsem-de
 • gelsene
 • gelseň
 • gelseň-de
 • gelseňiz
 • gelsin
 • gelsinler
 • geläý
 • geläýdi
 • geläýen
 • geläýiň
 • geläýjek
 • geläýmegi
 • geläýmek
 • geläýmekden
 • geläýmeli
 • geläýmelimi
 • geläýmese
 • geläýmesem
 • geläýmeseň
 • geläýmeseňiz
 • geläýmesin
 • geläýmez
 • geläýse
 • geläýsek
 • geläýseler
 • geläýsem
 • geläýseň
 • geläýseňem
 • geläýseňiz
 • geläýsin
 • geläýýär
 • gelýän
 • gelýän-de
 • gelýänden
 • gelýändi
 • gelýändigi
 • gelýändigimi
 • gelýändigimizi
 • gelýändiginde
 • gelýändiginden
 • gelýändigine
 • gelýändigini
 • gelýändiginiň
 • gelýändigiňizi
 • gelýändikleri
 • gelýändiklerine
 • gelýändiklerini
 • gelýändir
 • gelýändirin
 • gelýändiris
 • gelýändirler
 • gelýäne
 • gelýänem
 • gelýäni
 • gelýänidir
 • gelýänim
 • gelýänime
 • gelýänimi
 • gelýänimiz
 • gelýäninden
 • gelýänine
 • gelýänini
 • gelýäniniň
 • gelýäniň
 • gelýäniňi
 • gelýäniňizi
 • gelýänler
 • gelýänlerde
 • gelýänlerden
 • gelýänlerdir
 • gelýänlere
 • gelýänlerem
 • gelýänleri
 • gelýänlerini
 • gelýänleriniň
 • gelýänleriň
 • gelýänligi
 • gelýänligidir
 • gelýänligimi
 • gelýänligimiz
 • gelýänliginde
 • gelýänliginden
 • gelýänligini
 • gelýänliginiň
 • gelýänlik
 • gelýänçä
 • gelýär
 • gelýär-de
 • gelýärdi
 • gelýärdik
 • gelýärdiler
 • gelýärdim
 • gelýärdiň
 • gelýärem
 • gelýärin
 • gelýäris
 • gelýärkä
 • gelýärler
 • gelýärlerem
 • gelýärmi
 • gelýärmiň
 • gelýärsiň
 • gelýärsiňiz