geleňsizlik at

Geleňsiziň häsiýetine degişli bolan, biagyrylyk aladasyzlyk, biperwaýlyk, sowuk-salalyk.

  • Bu bir toslamadyr güman edip, öňki geleňsizligime gezdim. Eger sen geleňsizlik bilen eliňi syrtyňa aýlaýsaň öz özüne hyýanat etdigiň bolar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ol geleňsizlik bilen gapa seretdi. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem geleňsizlik - geleňsizligi.