geňeş at

Bir mesele baranda edilýän maslahat.

  • Seniň bu geňeşlerine şondan artyk maslahat bermäge meniň hetdim ýok.

  • Sähediň ýüzüne seredip, geňeş salýan ýaly etdiler berip hat ýazýar.

geňeş toýy

seret toý