geň

Haýran ediji, täsin galdyryjy, täsin geňirgendiriji, taň.

  • Onuň heniz görmedik jaýlary oňa örän geň bolup görünýärdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Jan agalar, sizler meni geň görmäň, Gerdenime pelek urdy neşäni. (Mollamurt, Saýlanan eserler)