geýinmek işlik

  1. Geýim-gejimiňi we ş. m. geýmek.

    • Maýa owadan, tämiz geýnen bugdaýreňk bir gelindi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

    • Onuň özi ýaly geýnen ýaş ýigit ykjam ýapyşyp, onuň ädigini süpürmäge oturdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

    • Aýallar zyňypdyr ýaşmak börügi, geýinipdir, atynypdyr ýüpegi. (N. Pomma, Goşgular)

  2. Örtülmek, bürelmek.

    • Ýaşyl don geýindi ýalaňaç baglar.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem geýinmek - geýner, geýnipdir.

gara geýinmek

Ýas geýimini geýmek, ýas tutmak.