gazy at

Suwaryş kanallaryny, ýaplary gazmak işi, haşar işi.

  • Men şu günler gazy gazlaýan ertir bar-da meniň çägimi almaga kömlekleş. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Edil sol wagt Annaguly gazy işinden atly gelýärkä, Altyna duşdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Gazyda, orakda ýaryşyp gowy, Galmaz yza, belki, paýyn öň bolar. (N. Pomma, Saýlanan eserler)