gazet at

Jemgyýetçilik-syýasy durmuşyň wakalaryny beýan edýän, esasan her günde yzygiderli çykarylýan döwürleýin neşir.

  • Suw barada çynlakaý iş barýanyny gazetler hem ýazýar. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Onuň bölek makalalary gazet-žurnallarda çykýardy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)