gazet at

Jemgyýetçilik-syýasy durmuşyň wakalaryny beýan edýän, esasan her günde yzygiderli çykarylýan döwürleýin neşir.

 • Suw barada çynlakaý iş barýanyny gazetler hem ýazýar. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Onuň bölek makalalary gazet-žurnallarda çykýardy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • gazetde
 • gazetden
 • gazetdi
 • gazetdir
 • gazetdäki
 • gazete
 • gazetem
 • gazeti
 • gazeti-de
 • gazetidi
 • gazetidir
 • gazetim
 • gazetimize
 • gazetimiziň
 • gazetinde
 • gazetinden
 • gazetindäki
 • gazetine
 • gazetini
 • gazetiniň
 • gazetiniňki
 • gazetiň
 • gazetiňde
 • gazetiňiz
 • gazetiňizdäki
 • gazetiňiziň
 • gazetler
 • gazetler-de
 • gazetlerde
 • gazetlerden
 • gazetlerdir
 • gazetlerdäki
 • gazetlere
 • gazetleri
 • gazetleridi
 • gazetleridir
 • gazetlerimiz
 • gazetlerinde
 • gazetlerinden
 • gazetlerindäki
 • gazetlerine
 • gazetlerini
 • gazetleriniň
 • gazetleriň
 • gazetleriňiz
 • gazetleriňizde
 • gazetli