gawun-garpyz

[ga:wun-garpyz]

Gawundyr garpyzy aňladýan tirkeş söz.

  • Ol ýerde ýazlyk bugdaýdan başga düme künji, nohut we gawun-garpyz ekinler-de emele gelýardi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)