gawun

[ga:wun]

Kädiler maşgalasyndan bolan bossan ekini we onuň miwesi, hasyly.

 • Iýer ýaly öýleriniň töwerigine gawun, garpyz ekmäge başladylar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Mert nesiller bilipdir işiň oňat babyny, Gujagyna syganok her waharman gawuny. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

 • Göçüp gelenler iýer ýaly gawun ekmäge başladylar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Gawun gawundan reňk alar. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • gawuna
 • gawunam
 • gawunda
 • gawundan
 • gawundyr
 • gawunlar
 • gawunlara
 • gawunlardan
 • gawunlary
 • gawunlaryndan
 • gawunlaryny
 • gawunlarynyň
 • gawunlaryň
 • gawunly
 • gawunlygyň
 • gawunlyk
 • gawunmyş
 • gawuny
 • gawunymy
 • gawunymyň
 • gawunyndan
 • gawunyny
 • gawunynyň
 • gawunyň