gaty sypat

 1. Ýumşak bolmadyk, pugta, berk.

  • Ondan soň ony gaty ýerde ýatyryp, aýaklarynyň üstüne mündüler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ýer gaty bolsa, öküz öküzden görer. (nakyl)

 2. Pugta, mäkäm, gaýym.

  • Güýçli, batly öňki atly galdy, emma indi başga bir atly gaty kowýar. («Görogly Eposy»)

  • Ol gaty geplemän diňe hamsygyp hümürdedi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

gaty adam

seret adam

gaty gitmek

Hetden aşmak, öte geçmek, hakyky derejesinden aňry gitmek.

 • Sen gyz gaty gitmegin!

gaty görmek

Birinden göwne deger ýaly söz eşidip öýkelemek.

 • Gaty görseň, gaty ýerde otur. (nakyl)