gatamak işlik

Çygy gidip berkemek, gurap gaty hala öwrülmek, gaty bolmak.

  • Käbir ýeri gany bilen gatapdyr. Syçdyrylypmy, döwlüpmi belli däl. (B. Kerbabaýew, Aýgyly ädim)

  • Köçä dökülen dersler eýýäm gatap gemre bolupdyr.