garyş

Eliň başam barmagy bilen külem barmagynyň arasynda deň bolan uzynlyk ölçegi.

  • Biz ýalak ýigitler bir pyýala suw islände, gyzlaryň zülpüniň näçe garyş uzalýanynda seniň habaryn ýok. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem garyş - garşy.