garmak gar‧mak işlik

[ga:rmak]

Bir zady ikinji bir zat bilen goşmak, garjamak.

 • Kolhozyň iýmiti gyt bolmasa-da, Aýsoltan Laçynyň iýmitine ýumurtga garyp bermegi haýyş edýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Saçypdyrlar ol jennetiň zerini, Garypdyrlar gulman bilen hüýrüni. («Görogly» eposy)

el garmak

seret el

 • Merýem, bu senmi, saňa el bardylarmy? (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Çopan ogly)

tozana garmak

seret tozan

 • Şu minutyň özünde seni bir tozana garsamdym. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Bagbanyň Gyzy)


Duş gelýän formalary
 • garaly
 • garalymy
 • garalyň
 • garam
 • garan
 • garanda
 • garandan
 • garandy
 • garandygy
 • garandygyma
 • garandygyna
 • garandygyny
 • garandyklary
 • garandyklaryny
 • garanlaryndan
 • garanlygy
 • garanok
 • garansoň
 • garany
 • garanym
 • garanymyzda
 • garanynda
 • garanyny
 • garanyň
 • garanyňda
 • garar
 • garar-da
 • garara
 • garardy
 • garardym
 • gararka
 • gararlar
 • garary
 • gararyn
 • gararys
 • garasy
 • garasyň
 • garaý
 • garaýan
 • garaýyn
 • gardy
 • gardy-da
 • gardylar
 • gardym
 • gardyňmy
 • garjak
 • garma
 • garmaga
 • garmagy
 • garmagynyň
 • garmagyň
 • garmak
 • garmakda
 • garmakdyr
 • garmaklar
 • garmaklary
 • garmaklyk
 • garmaly
 • garmalydyr
 • garman
 • garmany
 • garmaz
 • garmazdan
 • garmazlyk
 • garmaň
 • garsa
 • garsak
 • garsam
 • garsaň
 • garybam
 • garyp
 • garypdy
 • garypdyk
 • garypdym
 • garypdyr
 • garypdyrlar
 • garyplar
 • garyň
 • garýandyr
 • garýar
 • garýardy
 • garýarlar
 • garýarys