garjaşmak işlik

[ga:rjaşmak]

  1. Garylmak, garyşyp gitmek, goşulmak.

    • Tyçenko onuň yzyndakylar bilen garjaşyp, göýä ol-da ugradýanlar hökmünde sapançasyna ýapyşyp, gozgalaň bilen pursat arap gitdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

    • Ol märekäniň arasyna garjaşdy.

  2. Bulam-bujar bolmak, garym-gatym bolmak, ýalňyşlyk gitmek, bulaşmak.

    • Pikir garjaşmak.